5000onon
5000onon

Co reguluje prawo rodzinne?

Co reguluje prawo rodzinne?

Jak wiadomo, rodzina jest podstawową komórką społeczną. By regulować wzajemne funkcjonowanie członków rodziny, zostało powołane prawo rodzinne, będące częścią prawa cywilnego. Prawo rodzinne określa m.in. stosunki prawne – materialne i niematerialne – zachodzące między członkami rodziny oraz ewentualnymi osobami trzecimi. Podstawą prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i Kodeks cywilny. Co reguluje prawo rodzinne? Jakimi sprawami zajmuje się adwokat, który specjalizuje się w tej dziedzinie? Wyjaśniamy.

Prawo rodzinne w małżeństwie i stosunkach rodziców i dzieci

Prawo rodzinne ma zastosowanie w bardzo wielu kwestiach związanych z
małżeństwem. Wśród nich są m.in. prawne warunki zawarcia małżeństwa,
unieważnienie małżeństwa, separacja, rozwód, podział majątku wspólnego,
przyznanie alimentów czy opieka nad dziećmi po rozwodzie. Prawo rodzinne
zakłada także całkowitą ochronę rodziny i dziecka, a także konieczność
przestrzegania jego praw.ich przebieg na korzyść powoda.

Rodzaje spraw sądowych w zakresie prawa rodzinnego

Niektóre sprawy wymagają podjęcia kroków sądowych, by osiągnąć określony
rezultat. Niekoniecznie musi być to związane z jakimkolwiek sporem. Przykładem
jest przysposobienie, czyli przyjęcie do rodziny osoby obcej czy przeprowadzenie
rozwodu nawet wtedy, gdy oboje małżonkowie są zgodni co do rozwiązania
małżeństwa.
Inne sprawy toczą się przed sądem ze względu na brak porozumienia stron.
Częstym przypadkiem są sądowe sprawy o alimenty, gdy jedna ze stron nie chce
dobrowolnie wywiązywać się z tego obowiązku.
Do spraw rodzinnych można także zaliczyć: separację, ustanowienie kuratora dla
małoletniego, unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa,
sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Prawo rodzinne a rozwód

Należy podkreślić, że związek małżeński jest węzłem prawnym i korzysta z silnej
ochrony prawnej. Małżeństwo może być rozwiązane poprzez rozwód, a przepisy
prawa rodzinnego uzależniają rozwód od wystąpienia konkretnych przesłanek. Może
do niego dojść w momencie, gdy między małżonkami nastąpił trwały rozkład
pożycia. Jeżeli więzi, które powinny łączyć małżonków, zostały zerwane, może dojść
do rozwodu. Istnieją trzy rodzaje takich więzi: duchowa, fizyczna oraz gospodarcza.
Wszystkie muszą łącznie ulec zerwaniu.

Prawo rodzinne a alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania oraz środków
wychowania dziecka. Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzic
ma obowiązek zapewnić środki dziecku, które nie jest w stanie utrzymywać się
jeszcze samodzielnie. Przepisy nie określają maksymalnego wieku dziecka, dlatego
nawet po ukończeniu 18. roku życia przez dziecko, może ono otrzymywać alimenty
od ojca lub matki.

Prawo rodzinne a dziedziczenie

Przepisy prawa rodzinnego wpływają na krąg osób, które są uprawnione do
dziedziczenia. Należy jednak podkreślić, że to prawo spadkowe, które jest związane
z dziedziczeniem majątku po osobie zmarłej, stanowi odmienną gałąź prawa
cywilnego.

Informacja prawna

COMMENTS